Konzorcij

Projekt sestavljajo naslednji partnerji:

Fundatia Estuar

Estuar Foundation sta leta 1993 ustanovila Penumbra Foundation na Škotskem in Romunska liga za duševno zdravje z nalogo zagotoviti socialne in alternativne možnosti odraslim s težavami v duševnem zdravju za njihovo vključitev v romunsko skupnost. V 30 letih smo se lahko odzvali na spreminjajoče se potrebe naših upravičencev, odraslih s težavami v duševnem zdravju, tako da smo identificirali potrebne vire, ki nam to omogočajo. Od leta 2013 nam je romunska država priznala status javnega podjetja. Delujemo v javno-zasebnem partnerstvu z lokalnimi javnimi ustanovami socialnega varstva, izobraževanja, zaposlovanja pa tudi na evropski ravni. Delujemo »na grass roots« in smo odprti za vse, kar pomeni družbeno inovativnost, multidisciplinarna partnerstva in vključevanje upravičencev. Smo prva organizacija v Romuniji, ki nudi varovana stanovanja odraslim s težavami v duševnem zdravju, alternativo sprejemu v psihiatrične bolnišnice v skupnosti. Smo edini, ki od leta 1994 stalno zagotavljamo to storitev v treh varovanih stanovanjskih objektih v Bukarešti.

FUNDACION C.V. SANTOS ANDRES, SANTIAGO Y MIGUEL

Fundacija SASM je neprofitna organizacija socialne pomoči, ustanovljena z namenom obravnavanja socialno-zdravstvenega varstva, okrevanja in bivanja ljudi s hudo duševno boleznijo (SMI).Naša dejavnost temelji na specializirani oskrbi oseb z duševnimi motnjami, ki potrebujejo podporo za okrevanje tistih veščin in sposobnosti, ki jim omogočajo čim bolj samostojno življenje v svojem neposrednem okolju.

SENT - Slovensko zdruzenje za dusevno zdravj

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje - je neprofitna, nevladna humanitarna organizacija, ustanovljena za pomoč posameznikom s težavami v duševnem zdravju, osebam v prehodnih duševnih stiskah ter njihovim svojim in vsem, ki jih duševno zdravje zanima. ŠENT je bil ustanovljen leta 1993. Društvo deluje na področjih socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja in drugje. Ima status humanitarne organizacije, ki ga na podlagi humanitarne dejavnosti podeli Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Naši programi in dejavnosti vključujejo: ► psihosocialna rehabilitacija oseb s težavami v duševnem zdravju ► izboljšanje njihovega socialnega položaja ► ustvarjanje možnosti za samostojno in kakovostno življenje

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VIESOJI ISTAIGA

NVO „Perspektive duševnega zdravja” je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2000, ki deluje na področju duševnega zdravja in človekovih pravic. Naša vizija: vsa stanja duševnega zdravja se dojemajo kot pomembne človeške izkušnje in zaradi tega nihče ne trpi diskriminacije ali odstopanja. Naše poslanstvo: vzpostaviti pristop k duševnemu zdravju, ki temelji na človekovih pravicah, pri čemer so v središču empatija, spoštovanje in storitve, osredotočene na osebo. PSP je uspešno izvedel več kot 60 domačih in mednarodnih projektov. Izvajamo raziskave in analize, izvajamo izobraževanja, izvajamo zagovorniške kampanje in spremljamo človekove pravice, sodelujemo pri oblikovanju politik in izobražujemo javnost o duševnem zdravju z biopsihosocialne, individualno usmerjene perspektive in perspektive človekovih pravic.

RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM

Univerza Ruhr Bochum, ustanovljena leta 1965, je kraj za inovativne in globalno angažirane raziskave, poučevanje, razvoj in prenos talentov. Univerza Ruhr je s svojim konceptom odličnih interdisciplinarnih in globalno angažiranih raziskav ena najuspešnejših univerz v Nemčiji. V devetih raziskovalnih oddelkih znanstveniki RUB sodelujejo na interdisciplinarnih raziskovalnih žariščih. Pri tem premagujejo meje med predmeti in krepijo izmenjavo – tudi zunaj RUB v okviru University Alliance Ruhr ter med univerzami v Nemčiji in tujini. Nižji profesor za zdravje in e-zdravje raziskuje vpliv digitalizacije na zdravstveni sektor. Osredotoča se na vprašanja, kako je (digitalno) tehnologijo mogoče razvijati in oblikovati na participativen način ter kateri dejavniki vplivajo na implementacijo digitalne tehnologije in kako.

INNOVATION HIVE

The Innovation Hive je zasebna neprofitna organizacija s sedežem v Larisi v Grčiji. Njegovo glavno poslanstvo je uvesti odprte inovacije na različna področja uporabe na podlagi širokega partnerstva deležnikov. Z ustvarjanjem simbiotičnega zavezništva med družbo, akademskim svetom in industrijo je cilj Innovation Hive najti rešitve za nove inovacijske izzive, da bi dosegli rast, trajnost in povečali družbeni učinek.

Asociatia Four Change

Društvo Four Change Association, ustanovljeno leta 2012, je nastalo iz skupnega prizadevanja skupine strokovnjakov, da bi spodbudili pozitivne in pomembne spremembe v nevladnem sektorju in širši skupnosti. Od svoje ustanovitve je združenje uspešno izvedlo 28 projektov, pri katerih je uporabilo evropska sredstva in sodelovalo z romunskimi partnerji. Ti projekti zajemajo različna področja, kot so socialne storitve, izobraževalni programi za otroke in odrasle, pobude za poklicno usposabljanje brezposelnih in zaposlenih, prizadevanja za razvoj skupnosti ter prizadevanja za lobiranje in zagovorništvo. Združenje Four Change, ki vključuje več kot 10 000 upravičencev iz sedmih romunskih okrožij, je z različnimi dejavnostmi pustilo trajen vpliv. Leta 2014 je združenje pridobilo akreditacijo kot izvajalec strokovnega usposabljanja, leta 2016 pa je pridobilo priznanje kot izvajalec socialnih storitev. Predvsem je postalo pionirska organizacija, ki ponuja tovrstne storitve za starejše na podeželskih območjih okrožja Giurgiu. Združenje Four Change je ustanovni član mreže SenioriNET in aktivni udeleženec FONSS, Zveze nevladnih organizacij za socialne storitve, kar dokazuje njegovo zavezanost k odličnosti.

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA ne moreta biti odgovorna zanje. 2022-1-RO01-KA220-ADU-000088238

Copyright © 2023 Μobile Mental Health. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive