Το έργο

Περιγραφή έργου

Το 2018, το 11% των ενηλίκων κατά μέσο όρο στις χώρες της ΕΕ είχε συμπτώματα προβλημάτων ψυχικής υγείας. Οι ψηφιακές εφαρμογές υγείας (mHealth) βελτιώνουν την ψυχική υγεία και συμβάλλουν στην αυτοδιαχείριση των ατομων με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς θα μπορούσαν να διαχειρίζονται πιο ενεργά την υγεία τους, να ζουν πιο ανεξάρτητα χάρη σε λύσεις αυτοαξιολόγησης ή τηλεπαρακολούθησης και επίσης να λαμβάνουν υποστήριξη από τις οικογένειες και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ένα λιγότερο παρεμβατικό περιβάλλον. 

Το πρόγραμμα MENTAL MOBILE HEALTH θα αναπτύξει ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες των ατομων με προβλήματα ψυχικής υγείας στον τομέα της υιοθέτησης τεχνολογιών κινητής υγείας που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός ειδικού εργαλείου ψηφιακής κατάρτισης που θα αξιοποιηθεί άμεσα από τα ατομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Mε αυτόν τον τρόπο, η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων θα ενσωματωθεί στην ίδια τη μεθοδολογία κατάρτισης.

Επίσης, θα υποστηρίξει την κοινωνική ένταξη των ατομων με προβλήματα ψυχικής υγείας μέσω της ενίσχυσης της αυτοδιαχείρισής τους και της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και την υιοθέτηση τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε επίπεδο κοινωνίας και οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των των ατομων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των επαγγελματιών υγείας και άλλων υποστηρικτών. Επιπλέον, θα δημιουργήσει μια ευέλικτη μεθοδολογία κατάρτισης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις μαθησιακές διαδικασίες των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, με βάση τη βιωματική κατάρτιση και τις ευκαιρίες ψηφιακής και μικτής μάθησης.

Αντίκτυπος

Το MENTAL MOBILE HEALTH έχει ως σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας για τη βελτίωση της αυτοδιαχείρισής τους μέσω της υιοθέτησης ψηφιακών εφαρμογών υγείας (mHealth). 

Επιπλέον, θα αναπτύξει μια μεθοδολογία βιωματικής κατάρτισης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και των ικανοτήτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας σχετικά με τις mHealth, βασισμένη σε μια προσέγγιση “learning by doing”, όπου θα συμμετέχουν σε καταστάσεις αυτοδιαχείρισης και θα χρησιμοποιούν πραγματικές εφαρμογές ψυχικής υγείας.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2022-1-RO01-KA220-ADU-000088238

Copyright © 2023 Μobile Mental Health. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive