Projekt

Opis projekta

Leta 2018 je imelo simptome duševnih težav v povprečju 11 % odraslih v državah EU. Aplikacije Mobile Health (mHealth) izboljšujejo duševno zdravje in prispevajo k samoupravljanju PMHC (oseb z duševnimi motnjami), saj lahko bolj aktivno skrbijo za svoje zdravje, živijo bolj neodvisno zaradi samoocen ali rešitev za spremljanje na daljavo ter prejemajo tudi podpora družin in strokovnjakov za duševno zdravje (MHP) v manj invazivnem okolju. 

MENTAL MOBILE HEALTH bo razvijal digitalne veščine in kompetence PMHC na področju sprejemanja mobilnih zdravstvenih tehnologij, vključno z razvojem posebnega digitalnega orodja za usposabljanje, ki bo neposredno uporabljeno PMHC, na ta način bo pridobivanje digitalnih veščin vključeno v usposabljanje sama metodologija.

Prav tako bo podpiral socialno vključenost PMHC s povečanjem njihovega samoupravljanja in pridobivanja digitalnih veščin ter sprejemanjem tehnologij, ki se izvajajo na ravni družbe in ki bodo med drugim izboljšale komunikacijo med PMHC. ter njihove zdravstvene delavce in drugo podporo. Poleg tega bo ustvaril prožno metodologijo usposabljanja, prilagojeno potrebam in učnim procesom PHMC, ki bo temeljila na izkustvenem usposabljanju ter možnostih digitalnega in mešanega učenja.

Učinek

MENTALNO MOBILE HEALTH je lansiran s CILJEM povečati kompetence oseb s težavami v duševnem zdravju (PMHP) za izboljšanje njihovega samoupravljanja s sprejetjem rešitev mobilnega zdravja (mHealth). Poleg tega bo razvil metodologijo izkustvenega usposabljanja za povečanje ozaveščenosti in kompetenc PMHP o mHealth, ki temelji na pristopu »učenja z delom«, kjer bodo vključeni v situacije samoupravljanja in bodo uporabljali pravo mHealth.

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA ne moreta biti odgovorna zanje. 2022-1-RO01-KA220-ADU-000088238

Copyright © 2023 Μobile Mental Health. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive